aboutus
QC Hồ sơ
Thủ tục QC--

1, Kiểm tra chất lượng

2, In điều khiển màu

3, Hoàn thiện kiểm soát chất lượng và kiểm tra

4, Kiểm tra và kiểm tra chất lượng bao bì

5, Kiểm tra thành phẩm

Thủ tục QA--

1, Lập và thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng

2, Trong nhà thử nghiệm

3, Thử nghiệm của bên thứ 3

4, Thu thập hồ sơ kiểm tra chất lượng

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc